Flew JFK:FRA:TXL

  1. Flew New York (JFK) to Frankfurt (FRA). 6,186 km on Lufthansa in 7h, 35m.
  2. Flew Frankfurt (FRA) to Berlin (TXL). 431 km on Lufthansa in 1h, 10m.